قوانین شارژ و دشارژ باتری ماشین  

دستور العمل شارژ و دشارژ باطری ماشین


شارز باطری ماشین,دشارژ باتری خودرو

 

شارژ تعادلی باطری خودرو :

 

در شرایط زیر باتری خودرو نیاز به شارژ تعادلی دارند:
− بعد از نصب سیستم، باتری یا باتری ها به شارژ تعادلی مکمل نیاز دارند.
− سه ماه کار باتری با جریان متغیر در شرایطی که حداقل ولتاژ هر سلول کمتر از 2.18 ولت باشد.
− انبارش بیش از سه ماه
− سه ماه کاکرد باتری با بار متغیر

 

روش شارژ تعادلی به شرح زیر می باشد:


سلول را با ولتاژ 2.35 ولت تا 2.4 به مدت 24 ساعت شارژ کنید.
توجه داتشه باشید که در طول شارژ باتری دما بین 20 تا 30 درجه سانتی گراد باشد، چنانچه دمای محیط کمتر باشد بایستی زمان دشارژ را کاهش دهیم
همان طور در جدول زیر مشاهده می کنید، در صورت کارکرد باتری خودرو در محیط خنک تر از 20 درجه سانتی گراد، ظرفیت باتری و بنابراین مدت زمان شارژ نیز کاهش می یابد.

 

ولتاژ شناور (V/c) دمای محیط (C)
2.29 10~0
2.26 15~11
2.23 25~16
2.21 30~26
2.2 35~31
2.19 40~36

 

دشارژ باطری خودرو :


روش زیر برای شارژ پیشنهاد می شود:
به خاطر داشته باشید که پس از دشارژ باتری، شارژ آن به موقع انجام شود.
باتری را تا رسیدن به ولتاژ 2.35-2.4 V/cell با جریان 0.1 C10A شارژ نموده و سپس شارژ را با ولتاژ ثابت  شارژ نموده و سپس شارژ را با ولتاژ ثابت 2.35-2.4 V/cell و تا رسیدن به حالت شارژ کامل ادامه دهید.

 

برای  شارژ کامل باتری یکی از دو روش استاندارد زیر پیشنهاد می شود:

 شارژ را به مدت 18 24 ساعت ادامه دهید، چنانچه باتری کاملا دشارژ نشده باشد، مدت زمان شارژ کوتاه تر خواهد بود. مثلا مدت زمان شارژ برای باتری در حالت دشارژ با 20% DOC تا 10 ساعت کاهش می یابد.
- شارژ را ادامه دهید تا درحالت ولتاژ ثابت، میزان جریان شارژ مصرفی باتری به مدت 3 ساعت ثابت بماند.